Artist|Chen Yun, Chen Li-Yin, Lee Han-Ching, Lin Yi-Pei, Lai Wei-Yu, Sun Pei-Mao, Wang Guan-Jhen, Chiu Chen-Hung

ISBN|9789869057752
Publisher|YIRI LIVING FOUNDATION
1st Edition|2016 Jan.
Specification|Hardback/360 pages/17×24 cm